பிறருக்கு ஒருவன் கொடுப்பதெல்லாம் தனக்கே கொடுத்துக் கொள்கிறான்

Sunday, November 22, 2009

Colombo-Jaffna bus service begins

Colombo-Jaffna bus service begins :: Buses will leave for Jaffna daily from Kotahena and Wellawatta areas at 12.30 midnight and 1.30 am respectively